Proyectos

FERRAMENTA PARA O AUTODIAGNÓSTICO EMPRESARIAL EN CORRESPONSABILIDADE E DIFUSIÓN NO MARCO DO TERMO MUNICITAL DE A CORUÑA

Corresponsables

A corresponsabilidade defínese como a distribución equilibrada, equitativa e funcional da planificación, a organización e a realización das tarefas domésticas, do coidado de menores e de persoas dependentes, dos espazos de educación e do traballo remunerado.
No ámbito empresarial ou organizacional o concepto persegue que mulleres e homes teñan as mesmas oportunidades, dereitos e obrigacións, tanto no traballo como na casa (tarefas domésticas e coidado dos nenos, enfermos e anciáns a cargo). Deste xeito, a corresponsabilidade resulta unha aposta firme á conciliación laboral. Cada empresa, de acordo con o seu perfil, cantidade de empregados e obxectivos económicos, conta con diversas estratexias tendentes a que os seus empregados poidan harmonizar o crecemento profesional coa súa vida persoal. É o que se coñece como work life balance. Algúns exemplos son: xornadas laborais de horarios flexibles, traballos por obxectivos que non requiren dun cúmulo de horas senón de resultados, baixas por maternidade/paternidade estendidas, posibilidade de facer teletraballo (sen que iso estanque a promoción do empregado) e unha maior promoción das mulleres a postos de decisión.
Desde a Fundación Galicia Innova considérase imprescindible comprometer ao sector empresarial como factor de cambio que garanta a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. Para iso, o primeiro paso debe pasar por dispoñer dunha análise da situación de partida das empresas situadas no marco do termo municipal da Coruña en relación á súa situación de corresponsabilidade. O coñecemento da realidade concreta de cada concello no seu contexto territorial orienta a planificación municipal para incidir na mellora da corresponsabilidade en toda a cidade da Coruña.
O obxecto do presente proxecto e o de elaborar unha ferramenta de autodiagnóstico en corresponsabilidade que permita ás empresas coruñesas e ao propio Concello da Coruña dispoñer de información en relación ao estado de corresponsabilidade empresarial do Concello, como punto de partida para levar a cabo a toma de decisións. Para isto estase a deseñar e desenvolver unha ferramenta, que de maneira clara e concisa e por medio dunha serie de cuestións pechadas, permitirá ás empresas obter unha “puntuación” ou rango para valorar a súa situación respecto a corresponsabilidade e accións que poden levar a cabo para mellorar nesta materia. Esta ferramenta será difundida no marco do proxecto en un acto online de difusión e sensibilización ante as principais organizacións englobadas no termo municipal, valendo a mesma para obter un diagnóstico de situación actual e ao Concello da Coruña, coa recompilación da información de todas as empresas que o cubran, e así dispoñer dunha análise empresarial de corresponsabilidade a nivel municipal.

PROYECTO: "SISTEMAS DE INDICADORES DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y DE VIDA EN GENERAL EN LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA"

El proyecto, surgido de un convenio firmado entre la Diputación de A Coruña y la Fundación Galicia Innova, se ha materializado con la colaboración del Equipo de Investigaciones Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela.

El objetivo de este estudio era la definición de un sistema de indicadores, que pusiese en relación la calidad y cobertura de los servicios públicos de los ayuntamientos de la provincia de A Coruña, con el nivel de satisfacción de los ciudadanos respecto de los mismos. En esta primera fase, el estudio se limitó a los ayuntamientos cuya población está comprendida entre los 2.000 y los 20.000 habitantes.

A continuación se muestran las fichas de indicadores de los 75 ayuntamientos que formaron parte de esta fase del proyecto.

[FICHAS DE AYUNTAMIENTOS]

REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS TECNOLÓGICOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES DE LAS COMARCAS DE O FERROL, EUME Y ORTEGAL

La presente actuación ha sido un proyecto enfocado principalmente a dotar de un servicio tecnológico a un conjunto de pequeñas y medianas empresas de las Comarcas de O Ferrol, Eume y Ortegal.

El proyecto ha supuesto la continuidad y finalización de las actividades iniciadas en la comarca de O Ferrol, las cuales se han consolidado y extendido a las comarcas de Eume y Ortegal, zonas que también se han visto sometidas en los últimos años a un proceso de reestructuración, sobre todo, en el sector público naval y minero. Por tanto, el presente proyecto ha mantenido una doble actuación:

DIAGNÓSTICO Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS APLICADAS (PLAN INDUSTRIAL) AL “MINICLUSTER” ESPECIFICO DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE ENVASES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), EN RELACIÓN CON EL RECICLADO DEL PRODUCTO USADO, DE LAS PYMES FABRICANTES DE GALICIA Y, PRINCIPALMENTE EN LAS DE LAS COMARCAS DE EL FERROL, EUME Y ORTEGAL.

Las economías, independientemente del ámbito geográfico que abarquen, muestran ciertos patrones de especialización, aprovechando su posición competitiva en uno o varios conjuntos interrelacionados de sectores, a los que se ha dado en denominar como clusters.

En este sentido, existe un amplio consenso en que las empresas resultan más competitivas cuando se encuentran agrupadas espacialmente, explotando de esa forma ciertas ventajas productivas asociadas a la proximidad espacial con otras empresas y agentes que intervienen, directa o indirectamente, en la actividad productiva.

En base a las consideraciones anteriores, la Fundación Galicia Innova ha desarrollado este proyecto, alcanzando con ello los siguientes fines:

SISTEMA DE INDICADORES MUNICIPALES PARA LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

El objetivo final del proyecto es la realización de un trabajo de investigación para evaluar los indicadores de calidad de los servicios municipales en los concellos de la provincia de A Coruña.

Nuestros técnicos estudiarán, a través de análisis cualitativos y de investigación, los indicadores económicos, de bienestar, de cohesión social, y de la calidad de los servicios municipales de los distintos concellos de la provincia. Contarán con el apoyo de especialistas de las universidades de A Coruña y Santiago.

El estudio permitirá a la Diputación de A Coruña disponer de un diagnóstico sobre la situación de los servicios municipales para definir así las inversiones provinciales dirigidas a los concellos de la provincia, complementando también los datos contenidos en la “encuesta de infraestructuras” de la que dispone esta institución.